Algemene Voorwaarden van ImagineDis/MotionPictureArt.com, gevestigd te Rijswijk

Versie geldig vanaf 01-04-2013, laatste wijziging 22 april 2018.

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Lees deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid goed door. Deze beschrijven belangrijke informatie over uw rechten en verplichtingen, alsmede beperkingen en uitsluitingen die mogelijk van toepassing zijn. Wij raden u verder aan deze voorwaarden en ons privacybeleid op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Gegevensbeheer

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 – Service en Support

Artikel 21 – Wijziging van de algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument (en ‘klant’ of ‘koper’): de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer – ImagineDis/MotionPictureArt.com (en ‘wij’, ‘ ons’, of ‘onze’): de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Inclusief overeenkomsten tot stand gekomen via platformen van derden.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de ondernemer erkend.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Elk aanbod is vrijblijvend, tenzij anders vermeld en/of overeengekomen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Bij aanbieding/aanvaarding van een vrijblijvend aanbod door de consument, behoudt de ondernemer zich het recht het aanbod binnen een termijn van 3 werkdagen te herroepen of daarvan af te wijken.
 5. Mondelinge toezeggingen/aanbiedingen en/of aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken betreffende een aanbieding zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 6. Elk aanbod van de ondernemer geldt niet automatisch voor volgende bestellingen en nabestellingen.
 7. De ondernemer behoudt zich het recht voor om op elk moment het aanbod te beëindigen en/of de omschrijvingen aanpassen.
 8. Indien meerdere exemplaren van een product voorradig zijn en een lagere prijs of lager bod dan de vraagprijs door de consument is verzocht/geboden, zal het exemplaar met de laagste verkoopwaarde en/of laagste conditie binnen/met dezelfde conditiebepaling als het daadwerkelijke product waarom de consument heeft verzocht of op heeft geboden door de ondernemer geleverd worden. De ondernemer heeft de keuze voor deze methode/werkwijze gemaakt op basis van een eerlijkheids/redelijkheidsbeginsel jegens de consumenten die de vraagprijs voldoen/bieden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 3. Indien aantoonbaar is door de consument met onomstotelijk bewijs dat de ondernemer een product verkeerd heeft beschreven, biedt de ondernemer te allen tijde de garantie op retourneren of omruilen.
  Uitgesloten zijn producten die over het algemeen niet accuraat gedateerd kunnen worden of producten die reeds door de ondernemer beschreven zijn met een voorbehoud.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. De consument dient geleverde producten bij ontvangst direct te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk en/of incompleet zijn, dient de consument deze gebreken onmiddellijk via een e-mail met een duidelijke omschrijving van het probleem te melden aan de ondernemer.
  Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 2. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via e-mail of op andere ondubbelzinnige wijze, eventueel met behulp van het Modelformulier voor Herroeping, aan de ondernemer.
 3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  Deze 14 dagen retourtermijn geldt voor EU-klanten. Klanten buiten de EU mogen gebruik maken van een langere doch redelijke retourtermijn.
 4. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De ondernemer adviseert om de retourzending aangetekend en eventueel verzekerd in originele verpakkingsmaterialen te retourneren.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Tenzij de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen. De consument kan in aanmerking komen voor gratis retourneren indien de bestelling is betaald via PayPal of met een creditcard.
 7. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 8. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (exclusief in rekening gebrachte leveringskosten naar niet-EU bestemmingen of indien het een deel van de bestelling betreft), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de ondernemer het product daadwerkelijk heeft terugontvangen.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 5. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de staat en conditie van geretourneerde producten te controleren op gebreken/beschadigingen die kunnen leiden tot waardevermindering. Mochten er gebreken/beschadigingen zijn, dan zal ondernemer handelen naargelang de aard van de gebreken/beschadigingen en de geconstateerde waardevermindering.
 6. Indien de oorzaak van een onregelmatigheid in de aan de consument geleverde producten te wijten is aan de ondernemer, worden de kosten van een retourzending of nalevering gedragen door de ondernemer.
 7. Als de ondernemer het verkeerde product levert, zal deze door de ondernemer worden vervangen door het juiste product indien het verkeerd geleverde product in zijn complete/originele toestand wordt geretourneerd. De kosten van retournering zijn in dit geval voor de ondernemer. Wegens beperkte voorraad kan een vervangend product mogelijk niet beschikbaar zijn en derhalve niet worden gegarandeerd. Volledige restitutie zal, afhankelijk van de situatie, plaatsvinden binnen 14 dagen na vaststelling dat de ondernemer een dergelijke bestelling niet kan uitvoeren of vervangen/ruilen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij bijvoorbeeld het aanbod en/of in de algemene voorwaarden, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten meer zijn gebruikt/gedragen dan noodzakelijk om deze te kunnen testen/beoordelen.
 2. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 4. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die in overleg tussen ondernemer en consument en/of op uitdrukkelijk op verzoek van de consument bij een derde zijn ingekocht (speciale bestelling);
 9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 13. Audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, oftewel reproduceerbare en door auteurswetgeving beschermde producten (zoals DVD’s, software, games), geopend en/of waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 14. Als labels, stickers, beschermfolie etc. zijn verwijderd;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen kunnen zijn exclusief verzendkosten en/of 21% BTW voor zendingen binnen de Europese Unie (EU), tenzij er sprake is van een intracommunautaire levering. In dit laatste geval dient de afnemer een BTW-nummer door te geven aan de ondernemer. De eventueel te betalen 21% BTW en verzendkosten worden automatisch berekend en weergegeven tijdens de bestel/betaalprocedure en/of indien uw gegevens bij ons bekend zijn.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, type- en zetfouten en kunnen ieder moment wijzigen. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 7. Indien meerdere exemplaren van een product voorradig zijn en een lagere prijs of lager bod dan de vraagprijs door de consument is verzocht/geboden, zal het exemplaar met de laagste verkoopwaarde en/of laagste conditie binnen/met dezelfde conditiebepaling als het daadwerkelijke product waarom de consument heeft verzocht of op heeft geboden door de ondernemer geleverd worden. De ondernemer heeft de keuze voor deze methode/werkwijze gemaakt op basis van een eerlijkheids/redelijkheidsbeginsel jegens de consumenten die de vraagprijs voldoen/bieden.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  Indien meerdere exemplaren van een product voorradig zijn en een lagere prijs of lager bod dan de vraagprijs door de consument is verzocht/geboden, zal het exemplaar met de laagste verkoopwaarde en/of laagste conditie binnen/met dezelfde conditiebepaling als het daadwerkelijke product waarom de consument heeft verzocht of op heeft geboden door de ondernemer geleverd worden. De ondernemer heeft de keuze voor deze methode/werkwijze gemaakt op basis van een eerlijkheids/redelijkheidsbeginsel jegens de consumenten die de vraagprijs voldoen/bieden.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. De ondernemer biedt een beperkte garantie, conform de verwachtingen gebaseerd op het aanbod/product, op tweedehands/gebruikte producten. De consument mag bijvoorbeeld een mindere kwaliteit/staat/levensduur verwachten bij tweedehands producten dan bij nieuwe producten. Die verwachtingen hangen bijvoorbeeld af van de prijs en/of de informatie die de ondernemer geeft over de staat waarin het product verkeert.
 5. Garantie is niet van toepassing voor/indien:
 • De consument jegens de ondernemer in gebreke is;
 • Het product niet is geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden conform voorschriften/gebruiksaanwijzing/specificaties van de fabrikant en/of de ondernemer;
 • Het door de fabrikant aangebrachte serienummer is bewerkt of verwijderd van het product;
 • Door schade, storingen of defecten als gevolg van aanpassingen, ongelukken, onjuist gebruik, misbruik, vuur, vloeistofschade, foute instellingen door de consument, verkeerde voltage, stroompieken en dalen, onweersactiviteit, overmacht, elektriciteitsproblemen, knoeien met de producten, defecte of niet-compatibele accessoires, computervirussen, blootstelling aan buitengewone corrosieve omstandigheden of insecten, ongedierte of andere vreemde objecten in of aan de producten;
 • Schade is ontstaan gedurende het transport, de installatie of terwijl het product verhuisd/verplaatst wordt, of transportkosten voor het product of onderdelen daarvan vanaf of door de eigenaar, tenzij anders gespecificeerd;
 • Software of hardware van derden die niet is bijgevoegd bij het product of is geïnstalleerd door de fabrikant;
 • Defecten, indien het defect behoort bij de werking conform de specificaties van het product;
 • Het vervangen of repareren van verbruiksgoederen (inclusief batterijen, kabels etc.) of kwijtgeraakte onderdelen of accessoires;
 • (Extreme) slijtage en andere gebruikssporen indien het product gebruikt wordt voor commerciële, industriële, recreationele of huurdoeleinden;
 • De consument de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De consument is verantwoordelijk voor het correct kenbaar maken van het leveringsadres. Indien een levering retour komt kan de ondernemer kosten in rekening brengen voor het opnieuw leveren. De consument kan ook kiezen voor ontbinden van de overeenkomst door gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. Indien een levering niet retour komt en/of als de status van de zending ‘afgeleverd’ is, dan vindt er geen restitutie plaats. De ondernemer behoudt het recht om per situatie en afhankelijk van de omstandigheden hiervan af te wijken.
  Bij studentenhuisvesting, hotels, bedrijven etc. is er vaak maar één voordeur en één of meerdere (officiële) huisnummer(s). Dit creëert een risico, omdat meerdere personen pakketten/post kunnen accepteren of er toegang tot hebben. Als de consument iemand anders, bijvoorbeeld een huisgenoot, verhuurder, receptie enz., toestaat pakketten voor hen te ontvangen, dan draagt de ondernemer geen enkele verantwoordelijkheid meer voor pakketten die de drempel van de voordeur/adres zijn gepasseerd.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Bij bezorging strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van levering. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 7. Indien blijkt dat door de consument onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft de ondernemer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 8. Alle door ondernemer vermelde leveringstermijnen zijn indicatief. Derhalve kunnen daar geen rechten aan worden ontleend.
 9. Indien – op verzoek van de consument, goederen naar landen buiten de EU gezonden worden, zullen alle douanekosten, importkosten en andere bijkomende kosten voor rekening zijn van de consument en/of ontvanger. Kosten zijn afhankelijk van het land van bestemming en de waarde van het pakket. Op deze kosten kan de ondernemer geen invloed uitoefenen en ook kan de ondernemer geen inschatting geven van de mogelijke hoogte van deze kosten. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de douane. Let op dat wanneer u een geheel nieuw product (dus niet gebruikt/tweedehands) naar een land buiten de EU laat verzenden, u mogelijk gezien kunt worden als importeur van het product naar het land van bestemming waar mogelijk additionele wet- en regelgeving van kracht is.
 10. Indien meerdere exemplaren van een product voorradig zijn en een lagere prijs of lager bod dan de vraagprijs door de consument is verzocht/geboden, zal het exemplaar met de laagste verkoopwaarde en/of laagste conditie binnen/met dezelfde conditiebepaling als het daadwerkelijke product waarom de consument heeft verzocht of op heeft geboden door de ondernemer geleverd worden. De ondernemer heeft de keuze voor deze methode/werkwijze gemaakt op basis van een eerlijkheids/redelijkheidsbeginsel jegens de consumenten die de vraagprijs voldoen/bieden.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. Betaalmethodes/diensten kunnen kosten met zich meebrengen, zoals € 2,50 bij betaling achteraf/na ontvangst, die niet altijd vooraf zijn in te schatten of toonbaar zijn.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de consument met de ondernemer niet tot een oplossing kan komen, bestaat de mogelijk voor de consument om zijn klacht bij een geschillencommissie van bijvoorbeeld een webwinkelkeurmerk te deponeren. Via het Europese onlineplatform voor geschilbeslechting kunt u een passende geschillencommissie vinden.
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument en het gebruik van de websites van de ondernemer, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rijswijk kennis, tenzij de ondernemer er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 18 – Gegevensbeheer

 1. Indien de consument een bestelling plaatst bij de ondernemer, dan worden de consument zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand van de ondernemer. De ondernemer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de consument zijn gegevens niet verstrekken aan derden tenzij nodig voor de uitvoer van uw bestelling/aankoop. Zie ons privacybeleid.
 2. De ondernemer respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Zie ons privacybeleid.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zullen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 1. Overmacht
  De ondernemer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de ondernemer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. De ondernemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de ondernemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien de ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 1. (Product)Afbeeldingen en specificaties
  Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. van producten op de internetsites van de ondernemer gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van een overeenkomst.Producten kunnen individueel en/of ten opzichte van elkaar (deels) afwijken/verschillen conform maar niet beperkt tot het in dit artikel gestelde.Met behulp van de beschikbare technologie, probeert de ondernemer ervoor te zorgen dat de (thumbnail) afbeeldingen van de producten wezenlijk gelijken op de producten die aan de klant geleverd worden. Als gevolg van verschillen tussen de door de consument en de ondernemer gebruikte apparatuur, monitoren en de variatie in de instellingen hiervan, kunnen de kleuren gezien op het beeldscherm mogelijk niet de exacte kleuren van de objecten zijn.In geval van beperkingen buiten de controle/macht van de ondernemer, is de ondernemer niet verantwoordelijk voor eventuele verschillen of non-conformiteit van de aan de consument geleverde producten ten opzichte van de afbeeldingen van de producten.
 1. Aansprakelijkheid
  De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan personen, dieren, voertuigen of andere objecten ontstaan door (verkeerd) aanwenden van de producten/diensten, zelfs als de ondernemer of een geautoriseerde vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Lees voor gebruik van producten/diensten de aanwijzingen op/in de verpakking en/of raadpleeg relevante websites.
  In geval van garantie/non-conformiteit is iedere aansprakelijkheid van de ondernemer voor enige andere vorm van schade dan de hoogte van bedragen genoemd in de overeenkomst uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van (in)directe schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 1. Producten
  De ondernemer verkoopt voornamelijk tweedehands/gebruikte goederen en produceert nagenoeg geen van de verkochte objecten.
  Alle producten worden door ondernemer op legale wijze verkregen op beurzen en vlooien/rommelmarkten of van bioscopen, winkels, videotheken, filmstudio’s, filmdistributeurs, veilinghuizen/websites en verzamelaars/verkopers/dealers wereldwijd.
  Elk product met auteursrechtelijk beschermde werken daarop (uitdrukkelijk geen kopieën) dat via legale weg is verkregen, mag weer (tweedehands) doorverkocht, weggeven of uitgeleend worden. Ongeacht of doorverkoop professioneel of niet professioneel geschiedt.
  Op afzonderlijke legale exemplaren van een werk is het auteursrecht zoals dat heet “uitgeput”, wat inhoudt dat de rechthebbende geen recht meer heeft op een vergoeding als een eenmaal verkocht exemplaar naderhand van eigenaar wisselt. Dit wordt ook wel de “first-sale doctrine”, “first sale rule” of “exhaustion rule” genoemd.
  Landen regelen de toepasselijkheid van de doctrine van uitputting met betrekking tot verschillende producten op verschillende manieren. Binnen de Europese Unie is een wetsvoorstel in ontwikkeling dat nagenoeg gelijk zal zijn aan de Amerikaanse “first-sale doctrine”.
 1. Gebruiksbeperkingen
  Het copyright van al het materiaal op deze site berust bij de ondernemer of bij de oorspronkelijke maker van het materiaal. Tenzij (hierin) vermeld, kan niets van het materiaal worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of overgedragen in enige vorm of wijze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer of de oorspronkelijke eigenaar met het auteursrecht. Toestemming wordt verleend voor het weergeven, kopiëren, verspreiden en downloaden van de materialen op deze site voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de materialen niet wijzigt en u alle auteurs- en eigendomsrechten respecteert. Deze toestemming eindigt automatisch als u inbreuk maakt op deze voorwaarden. Bij beëindiging dient u onmiddellijk alle gedownloade en gedrukte materialen te vernietigen. U mag ook niet zonder de toestemming van de ondernemer het materiaal op deze site mirroren, kopiëren of gebruiken op een andere server. Elk ongeautoriseerd gebruik van enig materiaal op deze website kan inbreuk op het auteursrecht en andere wet- en regelgeving veroorzaken.
  Auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele en eigendomsrechten van andere eigenaren, entiteiten, of moedermaatschappijen zijn eigendom van de eigenaars, entiteiten of moederbedrijven. Foto’s, kunst, grafisch ontwerp van reclame, bedrijfslogo’s, public relations, publiciteitsfoto’s, films, enz., die uit andere dan de middelen van de ondernemer worden gebruikt op een gelijkaardige manier aan het doel waarvoor zij oorspronkelijk zijn gepubliceerd of vrijgegeven, dat is, om te publiceren en / of het promoten van de oorspronkelijke beroemdheid, film, tv-show, bedrijf of individu en worden daarom geloofd in het publieke domein te zijn vrijgegeven door de bevoegde instantie voor een dergelijk gebruik.
  Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, schandalig, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke wettelijke aansprakelijkheid naar deze website te posten, uploaden en/of versturen.

Artikel 20 – Service en Support

De ondernemer streeft ernaar om goede klantenservice te bieden. Bij voorkeur via e-mail zal de ondernemer proberen elk probleem met betrekking tot zijn producten, diensten en services te behandelen en op te lossen.

Artikel 21 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.